emons-spedition-lkw-fuhrpark-panorama.jpg

Prohlášení o ochraně osobních údajůEmons Spedice

1. Ochrana údajů na jeden pohled

 

Všeobecná upozornění

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto stránku. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Detailní informace k tématu ochrana osobních údajů odeberte prosím z našeho prohlášení o ochraně osobních údajů nacházejícího se pod tímto textem.

 

Sběr dat na této webové stránce

 

Kdo je odpovědný za sběr dat na této webové stránce?

Zpracování dat na této stránce probíhá prostřednictvím provozovatele stránky. O jeho kontaktních údajích se můžete informovat v impresu této webové stránky.

 

Jak shromažďujeme Vaše údaje?

Vaše údaje jsou na jedné straně shromažďovány tak, že nám je sdělíte. Přitom se může např. jednat o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Jiné údaje jsou shromažďovány automaticky nebo po Vašem souhlasu při návštěvě webové stránky prostřednictvím našich IT systémů. To jsou především technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na webovou stránku.

 

Na co využíváme Vaše údaje?

Část údajů je shromažďována pro zaručení bezvadného poskytování webové stránky. Jiné údaje jsou používány k analýze chování uživatelů.

 

Jaké práva máte ohledně Vašich údajů?

Máte kdykoliv právo obdržet bezplatně informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajích. Máme mimo jiné právo požadovat opravu nebo smazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas ke zpracování údajů, může tento souhlas kdykoli s platností do budoucna odvolat. Mimo jiné máte právo požadovat za určitých okolností omezení zpracování Vašich osobních údajů. Dále Vám přísluší právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího úřadu.

Pro tento účel, stejně jako kvůli dalším otázkám k tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adresu uvedenou v impresu.

 

Nástroje pro analýzu  a nástroje třetích poskytovatelů

Při návštěvě této webové stránky může být statisticky vyhodnoceno vaše návštěvní chování. To je realizováno především prostřednictvím takzvaných analytických programů.

Detailní informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

2. Hosting a Content Delivery Networks (CDN)


Externí hosting


Tento web hostuje externí poskytovatel služeb (hoster). Osobní údaje, které
jsou na této webové stránce zaznamenány, jsou ukládány na serverech hostitele. Přitom se může m. j.
jednat o IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační data, smluvní údaje, kontaktní údaje,
Jména, přístupy na webové stránky a další data generovaná prostřednictvím webové stránky.
Hoster se používá za účelem plnění smlouvy vůči našim potenciálním a
stávajícím zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního
poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro splnění jeho povinností plnění
a bude plnit naše instrukce s ohledem na tyto údaje.

Používáme následující hostery:
1 & 1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur


Uzavření smlouvy o zpracování údajů
Pro zaručení zpracování v souladu s ochranou údajů jsme uzavřeli smlouvu o
zpracování údajů s našim hosterem.

 

3. Všeobecná upozornění a informační povinnost

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto stránek bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Zacházíme s Vašimi osobními údajů důvěrně a způsobem odpovídajícím předpisům o ochraně osobních údajů, stejně jako tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud tuto webovou stránku používáte, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Předložené prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Poukazujeme na to, že přenos údajů na internetu (např. u komunikace prostřednictvím emailu) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Upozornění na odpovědný subjekt

Subjekt odpovědný za zpracování údajů na této webové stránce je:

Emons Spedition GmbH & Co. KG

Haus 65 / Leskan Lofts
Waltherstr. 49 - 51

51105 Kolín

Německo

 

Telefon: +49 221 98351-0

E-mail: zentrale@emons.de

 

Odpovědný subjekt je fyzickou nebo právnickou osobou, která samostatně nebo společně s jinými rozhoduj o účelu a prostředku zpracování osobních údajů (např. jména, emailové adresy apod.).

Doba uložení


Pokud v tomto prohlášení o ochraně údajů nebyla uvedena konkrétní doba uložení, zůstanou u nás
vaše osobní údaje, dokud nezanikne účel pro zpracování údajů. Pokud
uplatníte oprávněnou žádost o smazání nebo odvoláte souhlas ke zpracování údajů,
budou vaše údaje smazány, pokud nebudeme mít žádný jiný právně přípustný důvod pro ukládání
vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodně-právní lhůty pro uchování);
v posledním jmenovaném případě probíhá smazání po zániku těchto důvodů.

Zákonem předepsaný pověřenec ochrany osobních údajů

Jmenovali jsme pro náš podnik pověřence ochrany osobních údajů.

Manuel Bohé

Concepture GmbH Erlenstr. 13

77815 Bühl/Baden

Německo

 

Telefon: +49 (0) 7223/808479-0

E-mail: datenschutzbeauftragter@emons.de

Upozornění na předávání údajů do USA


Na naší webové stránce jsou mimo jiné implementovány nástroje podniků se sídlem v USA. Pokud
jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předávány na US servery příslušného podniku.
Poukazujeme na to, že USA není žádným bezpečným třetím státem ve smyslu EU práva ochrany osobních
údajů.
US podniky jsou zavázány k tomu, aby osobní údaje vydávaly
bezpečnostním úřadům, aniž proti tomu mohla dotyčná osoba soudně zakročit.
Nemůže být tudíž vyloučeno, že US úřady (např. tajné služby) nebudou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale
ukládat
vaše údaje nacházející se na US serveru. Nemáme
na tuto zpracovatelskou činnost žádný vliv.

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho procesů zpracování osobních údajů je možných pouze s Vašim výslovným souhlasem. Můžete kdykoliv odvolat již udělený souhlas. Zákonnost zpracování osobních údajů uskutečněného až do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

 

Právo na podání námitky proti shromažďování osobních údajů ve zvláštních případech, stejně jako proti přímé reklamě (č. 21 GDPR).

POKUD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE KDYKOLIV MOŽNOST, Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ ZVLÁŠTNÍ SITUACE, PODAT PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁMITKU; TO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘISLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM SE ZPRACOVÁNÍ ZAKLÁDÁ, ODEBERTE Z TOTOHO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD PODÁTE NÁMITKU, NEBUDE JIŽ VAŠE DOTYČNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT, VYJMA, POKUD MŮŽE PROKÁZAT ZÁVAZNÉ CHRÁNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVÁŽÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODY, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ

UPLATNĚNÍ, VYKONÁNÍ NEBO OBRANĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA V SOULADU S ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY Z DŮVODU PROVOZOVÁNÍ PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO PODAT KDYKOLIV NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM TAKOVÉTO REKLAMY; TO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD SE NACHÁZÍ VE SPOJITOSTI S TAKOVOUTO PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD PODÁTĚ NÁMITKU, NEBUDOU JIŽ VAŠE OSOBNÍCH ÚDAJE NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA V SOULADU S ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

 

Právo na podání stížnost u příslušného dozorčího úřadu

V případě porušení GDPR přísluší dotčené osobě právo na podání stížnosti u dozorčího úřadu, především v členském státě Vašeho běžného pobytu, Vašeho pracoviště nebo místo domnělého porušení. Právo na stížnost existuje nehledě na jiné správně-právní nebo soudní právní pomoci.

 

Právo na převoditelnost údajů

Máte právo nechat předat údaje, které jsou na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy automatizovaně zpracovávány, sobě nebo třetí osobě v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímé převedení údajů na jinou odpovědnou osobu, proběhne to pouze tehdy, pokud je to technicky možné.

 

SSL, popř. TLS šifrování

Tato stránka používá s bezpečnostních důvodů a pro ochranu převodu důvěrných obsahů, jako například objednávek nebo poptávek, které nám posíláte jako provozovateli stránky, SSL, popř. TLS šifrování. Šifrované spojení rozpoznáte tak, že adresní řádek prohlížeče se změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku Vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno SSL, popř. TLS šifrování, nemohou být údaje, které nám posíláte, čteny třetí osobou.

 

Informace, smazání a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o Vašich ukládaných osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování osobních údajů, a popř. právo na opravu nebo smazání. Pro tento účel, stejně jako kvůli dalším otázkám k tématu osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adresu uvedenou v impresu.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pro tento účel se na nás můžete kdykoli obrátit na adresu uvedenou v impresu. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

 • Pokud rozporujete správnost Vašich u nás uložených osobních údajů, potřebujeme zpravidla čas, abychom to zkontrolovali. Po dobu prověřování máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Pokud zpracování Vašich osobních údajů probíhalo/probíhá protizákonně, můžete místo smazání požadovat omezení zpracování údajů.
 • Jakmile již Vaše osobních údaje nepotřebujeme, Vy je však potřebujete pro výkon, obranu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat místo smazání omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být provedeno posouzení mezi Vašimi a našimi zájmy. Dokud není stanoveno, čí zájem převažuje, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 

Pokud jste omezili zpracování Vašich osobních údajů, smí být tyto údaje – nehledě na jejich ukládání – zpracovávány pouze se souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské Unie nebo členského státu.

 

Námitka proti reklamním emailům

Používání kontaktů zveřejněných rámci povinnosti impresa pro zasílání výslovně nevyžádané reklamy nebo informačních materiálů se tímto odporuje. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují podniknutí právních kroků v případě nepožadovaného zasílání reklamních informací, jako například spam emailů.

 

4. Sběr dat na této webové stránce

 

Cookies

Naše internetové stránky obsahují takzvané „Cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují na Vašem koncovém přístroji žádnou škodu. Jsou ukládány buď dočasně po dobu sezení (session cookies) nebo trvale (permanentní cookies) ukládány na Váš koncový přístroj. Session cookies jsou po konci Vaší návštěvy automaticky smazány. Permanentní cookies zůstávají uloženy na Vašem koncovém přístroji, dokud je sami nesmažete nebo neproběhne automatické smazání prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče.

Částečně mohou být Cookies na Vašem koncovém přístroji ukládány také třetími podniky, pokud vstoupíte na naše stránky (third part cookies). Ty nám nebo Vám umožňují používání určitých služeb třetího podniku (např. cookies pro realizaci platebních služeb).

Cookies mají různé funkce. Mnoho cookies jsou technicky zapotřebí, neboť určité webové funkce by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního koše nebo zobrazování videí). Jiné cookies slouží k tomu, aby vyhodnocovaly chování uživatelů nebo reklamu.

Cookies, které jsou zapotřebí pro provádění elektronického komunikačního procesu (potřebné cookies) nebo pro poskytování určitých, Vámi požadovaných funkcí (funkční cookies, např. pro funkci nákupního koše) nebo pro optimalizaci webové stránky (např. cookies pro měření webového publika), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud nejsou uvedeny žádné jiné právní podklady. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezvadné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud bylo zažádáno o souhlas s ukládáním cookies, probíhá ukládání dotyčných cookies výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Můžete Váš prohlížeč nastavit tak, že budete o ukládání cookies informováni a cookies povolíte pouze v jednotlivém případě, nebo vyloučíte přijímání cookies pro určité případy nebo obecně, stejně jako aktivujete automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

Pokud budou cookies používány třetími podniky nebo pro účely analýzy, budete o tom v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů zvlášť informování, a popř. budete požádáni o souhlas.

Souhlas se soubory cookie se společností Borlabs Cookie

Naše webová stránka využívá technologii cookies consent od Borlabs Cookie, aby byl váš souhlas
s ukládáním určitých cookies ve vašem internetovém prohlížeči získán a v souladu s ochranou údajů
zdokumentován. Poskytovatelem této technologie je Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17,
21107 Hamburg (dále jen Borlabs).
Když vstoupíte na naše webové stránky, Borlabs-Cookie budou ukládány ve vaše internetovém prohlížeči tak, že
ve budou uloženy vámi udělené souhlasy nebo odvolání těchto souhlasů. Tyto údaje
nejsou předávány poskytovateli Borlabs Cookie.
Zaznamenané údaje budou ukládány, dokud nás nevyzvete ke smazání, popř. nesmažete
Borlabs-Cookie sami, nebo pokud nezanikne účel ukládání údajů. Závazné zákonné lhůty pro uchování
zůstávají nedotčeny. Detaily ke zpracování údajů Borlabs Cookie naleznete na
https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/
Používání Borlabs-Cookie-Consent technologie probíhá, aby byly získány zákonem předepsané
souhlasy pro používání cookies Právním základem je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. c
GDPR.
 

Serverové log-soubory

Provider stránek shromažďuje a ukládá automaticky informace v takzvaných serverových log-souborech, které nám Váš prohlížeč automaticky zasílá. To jsou:

 • typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • referrer URL
 • hostname přistupujícího počítače
 • čas serverového dotazu
 • IP adresa

 

Sloučení těchto údajů s jinými zdroji údajů není prováděno.

Zaznamenávání těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezvadném zobrazování a optimalizaci jeho webových stránek – pro tento účel musí být zaznamenávány serverové log-soubory.

 

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou u nás uloženy Vaše údaje z formuláře včetně údajů Vámi zadaných kontaktních údajů za účelem zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nebudeme bez Vašeho souhlasu předávat dále.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPRD, pokud Váš dotaz nesouvisí s plněním smlouvy nebo není zapotřebí k provádění předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech se zpracování zakládá na našem oprávněném zájmu na efektivním

zpracování dotazů, které jsou na nás směřovány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), nebo na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl vyžádán.

Vámi v kontaktním formuláři zadané údaje zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete ke smazání, neodvoláte Vás souhlas k ukládání nebo nezanikne účel pro uložení údajů (např. po ukončeném zpracování Vašeho dotazu). Závazná zákonná ustanovení – především úschovní lhůty – zůstávají nedotčeny.

 

Dotaz prostřednictvím emailu, telefonu nebo telefaxu

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím emailu, telefonu nebo telefaxu, budou Váš dotaz včetně veškerých z toho plynoucích osobních údajů (jméno, dotaz) uloženy u nás za účelem zpracování Vašeho dotazu a budou zpracovány. Tyto údaje nebudeme bez Vašeho souhlasu předávat dále.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPRD, pokud Váš dotaz nesouvisí s plněním smlouvy nebo není zapotřebí k provádění předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech se zpracování zakládá na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování dotazů, které jsou na nás směřovány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), nebo na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl vyžádán.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete ke smazání, neodvoláte Vás souhlas k ukládání nebo nezanikne účel pro uložení údajů (např. po ukončeném zpracování Vašeho dotazu). Závazná zákonná ustanovení – především zákonné úschovní lhůty – zůstávají nedotčeny.

 

5. Analytické nástroje a reklama

 

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkci webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webové stránky analyzování chování návštěvníků webu. Přitom provozovatel webové stránky dostává různé údaje o užívání, jako např. počet vyvolání stránky, doba setrvání, použité operační systémy

a původ uživatele. Tyto údaje jsou ze strany Google eventuálně shrnuty v profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli, popř. jeho koncovému přístroji.

Google Analytics používá technologie, které umožňují opětovné rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. cookies nebo device fingerprinting). Informace shromážděné prostřednictvím společnosti Google o užívání této webové stránky jsou zpravidla převáděny na server společnosti Google v USA a zde jsou ukládány.

Používání tohoto analytického nástroje probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů pro optimalizaci jak jeho webové nabídky, tak i jeho reklamy. Pokud bylo zažádáno o odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Přenos údajů do USA se opírá o standardní smluvní doložky EU komise.
Detaily naleznete na:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonymizace

Aktivovali jsme na této stránce funkci IP anonymizace. Tak bude Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google do USA převáděna kompletní IP adresa a krácena tam. V pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat, aby vyhodnocoval Vaše užívání webové stránky, aby sestavoval zprávy a aktivitách na webové stránce a aby poskytoval další služby spojené s užíváním webové stránky a užíváním internetu provozovateli webové stránky. IP adresa odesílaná v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude spojována s žádnými jinými údaji společnosti Google.

 

Plugin prohlížeče

Můžete zaznamenávání a zpracování Vašich údajů společnost Google zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Více informací o zacházení s uživatelskými údaji u Google Analytics najdete v prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Smluvní zpracování

Uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o smluvním zpracování a při používání Google Analytics zcela aplikujeme přísná ustanovení německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

 

Demografické charakteristiky u Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkci „demografické charakteristiky“ společnosti Google Analytics, aby byly uživatelům webové stránky zobrazovány vhodné reklamní inzerce v rámci reklamní sítě Google. Tak mohou být vytvářeny zprávy, které obsahují výpovědi ohledně věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Ty pocházejí reklamy optimalizované zájmům společnosti Google, stejně jako z údajů o návštěvníkovi od třetích poskytovatelů. Tyto údaje nemohou být přiřazeny žádné určité osobě. Můžete tyto funkce kdykoliv deaktivovat prostřednictvím nastavení inzerce ve Vaše kontu Google nebo obecně zakázat zaznamenávání Vašich údajů prostřednictvím Google Analytics, jako je to znázorněno v bodě „Nesouhlas se zaznamenáváním údajů“.

 

Doba uložení

Údaje na úrovni uživatelů a událostí uložené u společnosti Google, které jsou spojeny s cookies, rozpoznáváním uživatelů (např. user ID) nebo reklamní ID (např. doubleclick cookies, android reklamní ID), jsou anonymizovány, popř. mazány po 14 měsících. Detaily k tomuto tématu naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 

6. Pluginy a nástroje

 

YouTube


Tato webová stránka implementuje videa webové stránky YouTube. Provozovatelem webové stránky je Google
Ireland Limited
(„Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Pokud navštívíte naše webové stránky, na kterých je implementován YouTube, bude vytvořeno spojení
se servery YouTube. Přitom bude serveru YouTube sděleno, které naše stránky
jste navštívili.
Dále může YouTube na vašem koncovém zařízení ukládat různé cookies nebo srovnatelné
technologie pro opětovné rozpoznání (např. device fingerprinting). Tímto způsobem může YouTube
získávat informace o návštěvnících této webové stránky. Tyto informace jsou mimo jiné používány pro
zaznamenávání videostatistik, zlepšování uživatelské přívětivosti a zabránění
podvodných pokusů.
Pokud jste přihlášeni do vašeho účtu YouTube, umožní vám YouTube přiřadit vaše surfovací chování
přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit, pokud se z vašeho účtu YouTube
odhlásíte.
Používání YouTube probíhá v zájmu atraktivního znázornění našich online nabídek.
To přestavuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající
souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a
GDPR; souhlas je možné kdykoliv odvolat.
Další informací o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti
YouTube
na:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem takzvané Web Fonts, které jsou poskytovány společností Google. Při vyvolání stránky načte Váš prohlížeč potřebné Web Fonts do cache Vašeho prohlížeče pro správné zobrazení textů a písem.

Za tímto účelem musí Vámi používaný prohlížeč vytvořit spojení mezi servery společnosti Google. V důsledku toho vyžaduje společnost Google znalost toho, že tato webová stránka byla vyvolána prostřednictvím Vaší IP adresy. Používání Google WebFonts probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel této webové stránky má oprávněný zájem na jednotném zobrazování typu písma na jeho webové stránce. Pokud bylo zažádáno o odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Pokud Váš prohlížeč nepodporuje Web Fonts, bude použito standardní písmo z Vašeho počítače.

Další informace ke Google Web naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Maps

Tato stránka využívá mapovou službu Google Maps. Tato stránka využívá prostřednictvím API mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pro používání funkcí Google Maps je zapotřebí uložení Vaší IP adresy. Tyto informace jsou zpravidla převáděny na server společnosti Google v USA a zde jsou ukládány. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na toto převádění údajů.

Používání Google Maps probíhá v zájmu atraktivního ztvárnění našich online nabídek a na snadné možnosti nalezení námi na stránce uvedených míst. To přestavuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud bylo zažádáno o odpovídající souhlas probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Více informací o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Přenos údajů do USA se opírá o standardní smluvní doložky EU komise.
Detaily naleznete na:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Více informací o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti
Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

7. Audio a video konference


Zpracování údajů


Pro komunikaci s našimi zákazníky používáme mimo jiné nástroje pro online konference. Námi používané
nástroje jsou detailně uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím video nebo audiokonferencí
přes internet, budou vaše osobní údaje zaznamenány a zpracovány námi a poskytovatelem příslušného
konferenčního nástroje.
Konferenční nástroje přitom shromažďují všechna data, která poskytnete/použijete k použití nástrojů (emailová
adresa a/nebo vaše telefonní číslo).
Konferenční nástroje dále zpracovávají dobu trvání konference,
začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další „kontextové informace“ v souvislosti s
komunikačním procesem (metadata).
Poskytovatel nástroje dále zpracovává všechny technické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci online
komunikace.
To zahrnuje zejména IP adresy, MAC adresy, ID zařízení,
typ zařízení, typ a verze operačního systému, verze klienta, typ kamery, mikrofon nebo reproduktor, stejně jako
typ připojení.
Pokud je obsah v rámci nástroje vyměňován, nahráván nebo zpřístupňován jiným způsobem, je také uložen na
serveru poskytovatele nástroje.
Takový obsah zahrnuje zejména cloudové nahrávky, chat / rychlé zprávy, hlasové zprávy, nahrané fotografie a
videa,
soubory, tabule a další informace sdílené při používání služby.
Vezměte prosím na vědomí, že nemáme plný vliv na procesy zpracování dat použitých nástrojů.
Naše možnosti se řídí rozhodujícím způsobem podle politiky podniku příslušného poskytovatele.
Další informace o zpracování údajů konferenčními nástroji najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů
použitých nástrojů, která jsou uvedena v tomto textu.


Účel a právní základ


Konferenční nástroje se používají ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery nebo k
poskytování určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b GDPR).
Kromě toho použití nástrojů slouží k obecnému zjednodušení a zrychlení komunikace s námi nebo naší
společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
Pokud byl vyžádán souhlas, jsou příslušné nástroje použity na základě tohoto souhlasu; souhlas lze kdykoli
odvolat s účinkem do budoucna.


Doba uložení


Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím videokonferenčních a konferenčních nástrojů budou z našich
systémů odstraněny, jakmile nás požádáte o jejich odstranění, odvoláte váš souhlas s ukládáním nebo pomine
účel uložení údajů.
Uložené cookies zůstávají na Vašem koncovém přístroji, dokud je nesmažete.
Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.
Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich údajů, které jsou ukládány provozovateli konferenčních nástrojů pro
jejich vlastní účely.
Ohledně detailů k tomuto tématu se informujte přímo
u provozovatelů konferenčních nástrojů.
Používané konferenční nástroje
Používáme následující konferenční nástroje:


TeamViewer


Používáme TeamViewer. Poskytovatelem je TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen.
Podrobnosti o zpracování dat najdete v prohlášení o ochraně dat TeamViewer:
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.
Uzavření smlouvy o zpracování údajů
Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování údajů s poskytovatelem TeamViewer a při používání TeamViewer
implementujeme v plném rozsahu přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.


GoToMeeting


Používáme GoToMeeting. Poskytovatelem je LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210, USA.
Podrobnosti o zpracování údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů GoToMeeting:
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.
Přenos údajů do USA se opírá o standardní smluvní doložky EU komise.
Detaily naleznete na:
https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.
Uzavření smlouvy o zpracování údajů
Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování údajů s poskytovatelem GoToMeeting a při používání TeamViewer
implementujeme v plném rozsahu přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

 

Microsoft Teams

 

Společnost Emons používá "Microsoft Teams" k pořádání telefonických konferencí, videokonferencí a online schůzek. "Microsoft Teams" je služba společnosti Microsoft Corporation.

Odpovědnost za zpracování údajů přímo souvisejících s "Microsoft Teams" nese společnost Emons Spedition GmbH.

Poznámka: Pokud vyvoláte internetovou stránku "Microsoft Teams", je za zpracování dat odpovědný poskytovatel "Microsoft Teams". Vyvolání internetové stránky je však nutné pouze pro používání "Microsoft Teams", aby bylo možné stáhnout software pro používání "Microsoft Teams". Pokud nechcete nebo nemůžete používat aplikaci Microsoft Teams, můžete ji používat také prostřednictvím prohlížeče. Služba pak bude poskytována prostřednictvím webové stránky "Microsoft Teams".
Při používání Microsoft Teams se zpracovávají různé typy dat. Rozsah dat závisí také na údajích, které poskytnete před účastí na "online schůzce" nebo během ní.

Předmětem zpracování jsou mimo jiné tyto osobní údaje:

 • Údaje o uživateli: Zobrazované jméno, e-mailová adresa, profilový obrázek (nepovinné), preferovaný jazyk.
 • Metadata: Datum, čas, ID schůzky, telefonní čísla, poloha, textové, zvukové a obrazové údaje.
 • Popř. budete mít možnost využít funkci chatu na "online schůzce". V tomto ohledu se zpracovávají vámi zadané textové údaje, aby se mohly zobrazit na "online schůzce".
 • Aby bylo možné zobrazovat video a přehrávat zvuk, jsou během schůzky odpovídajícím způsobem zpracovávána data jak z mikrofonu tak videokamery koncového zařízení. Prostřednictvím aplikací Microsoft Teams můžete kameru nebo mikrofon kdykoli vypnout nebo ztlumit.

K pořádání "online schůzek" používáme Microsoft Teams. Pokud budeme chtít nahrávat "online schůzky", budeme vás o tom předem transparentně informovat a v případě potřeby vás požádáme o souhlas. Obsah chatu bude zaznamenán při použití "Microsoft Teams". Soubory, které uživatelé sdílejí v chatech, se ukládají na OneDrive business účtu uživatele, který soubor sdílel. Soubory sdílené členy týmu v kanálu jsou uloženy na týmovém webu SharePoint.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft Corporation:
https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement
https://www.microsoft.com/cs-cz/trust-center

Naším zájmem je efektivní vedení "online schůzek". Je to v našem oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

 

Naše social media výstupy

 

Zpracování osobních údajů prostřednictvím sociálních sítí

Provozujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Námi jednotlivě používané sociální sítě naleznete níže.

Sociální sítě jako Facebook, Google+ atd. mohou zpravidla obsáhle analyzovat Vaše uživatelské chování, pokud navštěvujete jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovanými social media obsahy (např. like buttons nebo reklamní bannery). Prostřednictvím návštěvy našich social media prezencí jsou aktivovány četné procesy zpracování relevantní pro ochranu osobních údajů. Detailně:

Pokud jste přihlášeni do Vašeho social media účtu a navštívíte naši social media prezenci, může provozovatel social media portálu přiřadit tuto návštěvu Vašemu uživatelskému kontu. Vaše osobní údajů však mohou být za určitých okolností zaznamenávány také tehdy, když nejste přihlášení nebo když nevlastníte žádný účet u příslušného social media portálu. Toto zaznamenávání údajů probíhá v tomto případě například prostřednictvím cookies, které jsou ukládány na Vašem koncovém přístroji nebo prostřednictvím zaznamenání Vaší IP adresy.

S pomocí takto zaznamenaných údajů mohou provozovatelé social media portálů vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy Vaše preference a zájmy. Tímto způsobem Vám může být zobrazována reklama s ohledem na zájmy v a mimo příslušné social media prezence. Pokud disponujete účtem u příslušné sociální sítě,

může být reklama s ohledem na zájmy zobrazována na všech přístrojích, na kterých jste přihlášeni nebo jste byli přihlášeni.

Respektujte prosím mimo to, že nemůžeme sledovat veškeré procesy zpracování na social media portálech. Podle poskytovatele mohou být tudíž eventuálně prováděny další proces zpracování ze strany provozovatelů social media portálů. Detaily k tomuto tématu odeberte z podmínek užívání a ustanovení ochrany osobních údajů příslušných social media portálů.

 

Právní podklady

Naše social media výstupy mají zaručit co možná nejrozsáhlejší prezenci na internetu. Přitom se jedná o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Analytické proces iniciované sociálními sítěmi se zakládají eventuálně na odlišných právních základech, které musí být uvedeny provozovateli sociálních sítí (např. souhlasem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

 

Odpovědná osoba a uplatňování práv

Pokud navštívíte jeden z našich social media výstupů (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem social media platformy zodpovědní za procesy zpracování osobních údajů aktivované touto návštěvou. Můžete Vaše práva (informace, oprava, smazání, omezení zpracování, převoditelnost údajů a stížnost) v zásadě uplatnit jak vůči nám, tak i vůči provozovateli příslušného social media portálu (např. vůči Facebooku).

Respektujte prosím, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli social media portálů nemáme kompletní vliv na procesy zpracování osobních údajů social media portálů. Naše možnosti se řídí rozhodujícím způsobem podle politiky podniku příslušného poskytovatele.

 

Doba uložení

Bezprostřední námi přes social media prezence shromážděné údaje jsou z našich systémů smazány, jakmile zanikne účel pro jejich uložení, nás vyzvete ke smazání, odvoláte souhlas s ukládáním nebo zanikne účel pro ukládání údajů. Uložené cookies zůstávají na Vašem koncovém přístroji, dokud je nesmažete. Závazná zákonná ustanovení – především úschovní lhůty – zůstávají nedotčeny.

Na dobu uložení Vašich údajů, které budou uloženy provozovateli sociálních sítí k vlastním účelům, nemáme žádný vliv. Ohledně detailů k tomuto tématu se informujte

prosím přímo u provozovatele sociální sítě (např. v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, viz níže).

 

Sociální sítě detailně

Facebook

Disponujeme profilem na Facebooku. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku budou shromážděná data
přenášena také do USA a dalších třetích zemí.

Uzavřeli jsme se společností Facebook dohodu o společné odpovědnosti při zpracovávání údajů (Controller Addendum). V této dohodě jsme stanovili, za které procesy zpracování osobních údajů jsme my, popř. Facebook odpovědní, pokud navštívíte naši Facebook fanpage. Tuto dohodu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Nastavení reklamy můžete samostatně přizpůsobit ve Vašem uživatelském kontě. Pro tento účel klikněte na následující odkaz a přihlaste se:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 

Detaily odeberte z prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Instagram

Disponujeme profilem na Instagramu. Poskytovatelem je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Detaily k jejímu zacházení s Vašimi osobními údaji odeberte prosím z prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

 

XING

Disponujeme profilem u XING. Poskytovatelem je NEW WORK SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Detaily k jejímu zacházení s Vašimi osobními údaji odeberte prosím z prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

YouTube

Disponujeme profilem u YouTube. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Irsko.
Detaily k jejímu zacházení s Vašimi osobními údaji odeberte prosím z prohlášení o ochraně osobních údajů
společnosti YouTube:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.